ღسید چاسب فـاضــلـی ღ
ღ°•.♥.•°ღ abo SAMI ღ°•.♥.•°ღ 

طبقه بندی علفکشها :

علفکشها، بسته به نیاز ، به روش های مختلفی طبقه بندی می شوند. از جمله روشهای طبقه بندی علفکشها می توان به طبقه بندی بر اساس نحوه عمل، ساختار شیمیایی و روش کاربرد آنها اشاره نمود. امروزه با توجه به پدیده مقاومت علفهای هرز به علفکشها ، بهترین روش طبقه بندی علفکشها، طبقه بندی بر مبنای نحوه عمل آنهاست.

علفکشهای بازدارنده ACCASE:

       علفکشهای بازدارنده آنزیم استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز شامل دو خانواده مهم از علفکشها می باشند:

      آریلوکسی فنوکسی پروپیونات(فوپها یاAPP)

       سیکلوهگزانیدیون ها (دیم ها یا CHD)

نام عمومی و تجاری علفکشهای بازدارنده ACCASE ثبت شده در ایران:

خانواده شیمیایی

نام عمومی

نام تجاری

آریلوکسی فنوکسی پروپیونات(فوپ ها یا APP)

کلودینوفوپ- پروپاژیل

دیکلوفوپ-متیل

فنوکساپروپ-پی-اتیل

فلوآزیفوپ –پی-بوتیل

پروپاکوئیزافوپ

هالوکسی فوپ اتوکسی-اتیل

هالوکسی فوپ- آر- متیل استر

کوئیزالوفوپ-اتیل

کوئیزالوفوپ-پی-اتیل

تاپیک

ایلوکسان

پوما

فوزیلید

آرژیل

گالانت

گالانت سوپر

تارگا

تارگاسوپر

سیکلوهگزانیدیون ها(دیم ها)

 ستوکسیدیم

 ترالکوکسیدیم

 سیکلوکسیدیم

نابواس

گراسپ

فوکوس

فنیل پیرازولین(دن ها)

پینوکسادن

آکسیال

 

نحوه اثر و ویژگیها:

    فوپ ها و دیم ها در بازدارندگی فعالیت آنزیم استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز (ACCase) یکی از آنزیم های اولیه در ساخت اسیدهای چرب، نقش دارند.  این علفکشها به آنزیمACCase متصل شده و از فعالیت آن در گیاهان باریک برگ جلوگیری می کنند. در نتیجه ساخت اسیدهای چرب کند و در نهایت متوقف می شود و بدین ترتیب در ساخت غشا، که برای رشد و ساخت سلول ضروری است، توقف ایجاد می شود.

     این علفکشها منحصرا روی گونه های باریک برگ موثرند. علفهای هرز پهن برگ نسبت به این علفکشها متحمل هستند.

    این علفکشها عمدتا روی شاخ و برگ قابل مصرف بوده

    انتقال این علفکشها در هر دو آوند چوب و آبکش صورت گرفته و معمولا بهبود پاشش روی برگ و جذب آنها مستلزم کاربرد مواد افزودنی است.

    این دو گروه علفکش از محلول خاک قابل جذب نیستند و بنابراین بقایای فعالی هم در خاک ندارند. تجزیه این علفکشها در خاک توسط میکروارگانیسم های موجود در خاک صورت می گیرد . همه این ترکیبات به سرعت تجزیه شده و همین امر سبب کاهش آبشویی آنها در آبهای سطحی و زیر زمینی می گردد..

علایم خسارت:

   علائم خسارت تا چندین روز بعد از تیمار آشکار نمی شود اگر چه رشد گیاهان بعد از کاربرد علفکش متوقف می شود.

   مریستمهای انتهایی و جانبی از اولین محلهای حساس به علفکشهای APP وCHD  هستند . اندکی پس از تماس مریستم با هر یک از ترکیبات یاد شده ، رشد مریستم متوقف شده و 3-4 روز پس از مصرف آنها برگها شروع به زرد شدن می نماید .علفها هرز باریک برگی که تحت تاثیر قرار می گیرند را می توان به آسانی از خاک بیرون آورد و یا برگها را به آسانی از طوقه جدا نمود.

   ترکیبات اکسینی مانند تو،فور _دی و MCPA از نقش بازدارندگی این علفکشها بر رشد مریستم جلوگیری نموده و از این طریق اثر منفی روی سمیت این گروه از علفکشها دارند . *

 

بازدارنده های سنتز اسید آمینه:

 

 این علفکشها از نظر ساختمان شیمیایی متفاوت هستند ، اما همگی از سنتز اسیدهای آمینه در گیاهان جلوگیری می کنند. سه گروه از علفکشها بازدارنده اسیدهای آمینه هستند که در زیر به اختصار درباره آنها توضیح داده شده است.

1- بازدارنده های استولاکتات سینتاز(ALS)

    اخیرا چهار خانواده شیمیایی از علفکشهای بازدارنده ALS به صورت تجاری درآمده یا در حال توسعه می باشند.این چهارخانواده عبارتنداز:

     سولفونیل اوره ها،

     امیدازولینونها،

    تریازولو پیریمیدینها و

   پیریمیدینیل تیوبنزوآتها.

نام عمومی و تجاری علفکشهای بازدارنده استولاکتات سینتاز(ALS ) ثبت شده در ایران:

خانواده شیمیایی

نام عمومی

نام تجاری

سولفونیل اوره ها

تری بنورون متیل

بن سولفورون- متیل

سینوسولفورون

تری فلوسولفورون- متیل

سولفوسولفورون

مت سولفورون متیل +سولفوسولفورون

فورام سولفورون

نیکوسولفورون

مزوسولفورون+یدو سولفورون

تری فلوکسی سولفورون سدیم

گرانستار

لونداکس

ستاف

سافاری

آپیروس

توتال

اکوئیپ

سامسون

شوالیه

انوک

ایمیدازولینون ها

ایمازاتاپیر

ایمازامتابنز متیل

پرسوئیت

آسرت

نحوه عمل:

این علف کشها را به دلیل بازدارندهALS گفته می شوند که از فعالیت استولاکتات سینتازکه اولین آنزیم برای بیوسنتز اسیدهای آمینه زنجیره ای شاخه دار مانند والین، لوسین و ایزولوسین است ، جلوگیری می کنند.  جلوگیری از این آنزیم منجر به کاهش مقادیر آمینو اسیدهای زنجیره ای شاخه دار می شود.

 (البته مرگ گیاه فقط به دلیل کمبود ناشی از این اسیدهای آمینه نیست. مصرف این علف کشها ، از تقسیم سلولی نیز جلوگیری می کند. این امر ممکن است به دلیل تولید مواد حد واسط سمی بوتیریت و کاهش انتقال از طریق آوند آبکش باشد. )

ویژگیهای بازدارنده های ALS :

    این علفکشها در مقادیر پایین ومعمولا روی شاخ و برگ مورد استفاده قرار می گیرند، اما در خاک نیز می توانند فعال باشند. (جذب هم از شاخ و برگ وهم از خاک)

   انتقال درآوندهای چوبی و آبکش

    کلیه بازدارنده های ALS که در گیاهان زراعی مصرف می شوند ،خاصیت انتخابی دارند

  خاصیت انتخابی علف کشهای بازدارندهALS به این دلیل است که گیاه زراعی می تواند قبل از اینکه این علف کشها سمی شوند ،آنها را متابولیز کند اما علف های هرز با سرعت کندتری عمل متابولیز علف کش را انجام می دهند.

   علایم خسارت تا چندین روز بعد از تیمار ظاهر نمی شود .کلروز ،نکروز،مرگ جوانه انتهایی و تغییر رنگ رگبرگها از علایم خسارت این گروه از علفکشها می باشد.*

2- بازدارنده های آنزیمEPSPS  :

گلیفوزیت

نحوه عمل: این علفکش تنها علفکشی است که از طریق جلوگیری از عمل آنزیم EPSPS تولید اسید های آمینه معطر فنیل آلانین ،تریپتوفان و تیروزین و بسیاری از ترکیبات َمهم ثانویه را با محدودیت مواجه می سازند.

ویژگیها:

    علفکشی غیر انتخابی

      بدون بقایا و از نظر محیطی نیز بی خطر است.

    روی علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ موثراست.

    گلیفوزیت منحصرا دارای فعالیت شاخساره ای بوده و در خاک فعالیت ندارد.گلیفوزیت به طور محکم به ذرات خاک می چسبد و به محض اتصال به خاک ،برای گیاه غیر قابل دسترس می شود .بنابراین بقایای آن و نیز آبشویی آن ناچیز است.

    انتقال گلیفوزیت از طریق آوند های چوبی و آبکش به خوبی صورت می گیرد.

     انتقال را می توان از طریق زمان کاربرد علفکش ، یعنی هنگامی که در گیاهان چند ساله موادقندی به سمت ریشه حرکت می کنند و یا در بیشتر گیاهان بعد از گلدهی به حداکثر مقدار خود رساند.

علائم ناشی از مصرف گلیفوزیت :

 

    علایم به کندی ظاهر می شود .

     این علائم بیشتر در نقاط رشد گیاه بروز پیدا می کند. برگها به رنگ زرد در می آیند و سپس قهوه ای می شوند .

  در مقادیر کمتر از حد کشنده ،برخی پیچ خوردگی ها در گیاه ، ملاحظه می شود که ممکن است با علائم ناشی از مصرف D -4و 2  اشتباه شود.

3- بازدارنده گلوتامین سینتاز(GS) :

 

   علفکش  گلیفوزینت با نام تجاری  باستا ،

    نحوه عمل: 

 گلیفوزینت از فعالیت انزیم گلوتامین سینتاز که برای تبدیل آمونیاک به دیگر ترکیبات نیتروژن در گیاه ضروری است ، جلوگیری می کند.در نتیجه آمونیاک تجمع می یابد و سطح گلوتامین کاهش می یابد خسارت به گیاه به دلیل اثرات سمیت آمونیاک و کمبود اسید های آمینه مورد نیاز برای دیگر فرایند های متابولیسمی ،رخ می دهد.

   گلیفوزینت علفکشی پس رویشی و عمومی است که در خاک فعالیتی ندارد و انتقال محدودی  در گیاه دارد.

    علایم خسارت به صورت سوختگی شاخ وبرگ چند ساعت بعد از تیمار ظاهر خواهد شد.*

بازدارنده های تقسیم سلولی:

شامل خانواده های :

    دی نیترو آنیلین ها

   کاربامات ها

    کلرواستامید ها

    استامید ها

     اکسی استامید ها

 

برخی علفکشهای بازدارنده تقسیم سلولی ثبت شده در ایران :

خانواده شیمیایی

نام عمومی

نام تجاری

دی نیترو آنیلین ها

تریفلورالین

اتال فلورالین

دی نیترامین

پندی متالین

ترفلان

سونالان

کوبکس

استومپ

کلرواستامیدها

آلاکلر

بوتاکلر

پرتیلاکلر

استوکلر

لاسو

ماچتی

ریفیت

اسنیت(سورپاس)

علفکشهای دی نیترو آنیلین ها :

نحوه عمل:

دی نیترو آنیلین ها گیاهان و قسمتهایی از گیاهان که سریع رشد و تقسیم می شوند را تحت تاثیر قرار می دهند واز طریق جلوگیری از تقسیم و طویل شدن سلول مانع از رشد علف های هرز می گردد. تقسیم سلولی ابتدا در نواحی مریستمی گیاه اتفاق می افتد . بنابراین وقتی دی نیترو آنیلین ها با نواحی مریستمی تماس حاصل می کنند ، از تقسیم سلولی آنها جلوگیری بعمل می آورند.

ویژگیها:

    این علفکشها بصورت پیش رویشی و در خاک مصرف  می شود ، در خاکهایی که محتوای مواد آلی آنها بالا است به مقادیر بیشتری علفکش نیاز است.

    دی نیترو آنیلین ها علفکش هایی هستند که برای کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ در برخی از محصولات زراعی مورد استفاده قرار می گیرند . این علفکشها برای گونه های باریک برگ نسبت به پهن برگها سمیت بیشتری دارند .

     علایم خسارت:

    از علایم موفق عمل کردن علفکشهای دی نیترو آنیلین کاهش سبز شدن بذر علفهای هرز است .

    دی نیترو آنیلین ها رشد نوک ریشه را متوقف کرده و باعث بزرگ شدن سلول بدون رشد طولی شده در نهایت نوک ریشه متورم می گردد

     گیاهچه هایی که سبز می شوند نیز دارای ریشه هایی بدون انشعاب و با نوک ضخیم است .

علفکشهای شبه اکسینی یا تنظیم کننده های رشد:

نحوه عمل:

  این علفکشها شبیه ماده تنظیم کننده رشد ایندول-3- استیک اسید (IAA) که بطور طبیعی در گیاهان وجود دارد و غالباً به آن اکسین گفته می شود ، عمل می کنند و باعث افزایش غلظت این هورمون بیش از حد طبیعی آن در گیاه شده و با اختلال در رشد و نمو گیاه آن را از بین می برند.

برخی خصوصیات علفکشهای شبه اکسین ثبت شده در ایران:

برخی خصوصیات علفکشهای شبه اکسین ثبت شده در ایران:

    ویژگیها:

     علفکشهای شبه اکسینی، اولین علفکشهای آلی انتخابی هستند که انقلابی در کشاورزی نوین برپا کردند .

     این علفکشها می توانند علفهای هرز پهن برگ موجود در گیاهان زراعی باریک برگ را بخوبی کنترل کنند.

     علفکشهای شبه اکسینی اصولا پس از استفاده بر روی شاخ و برگ ،از طریق ساقه ها و برگها وارد گیاه می شوند.

     دریفت (باد بردگی)علفکشهای شبه اکسینی می تواند سبب ایجاد خسارت جدی به گیاهان حساس از قبیل گوجه فرنگی ،انگور،پنبه ،آفتابگردان،سویا و خیار شود.علفکشهای فنوکسی معمولاً به شکل استر یا آمین فرموله می شوند ،استرها فرار هستند و می توانند سبب خسارت به گیاهان حساس شوند در حالی که آمین ها نسبتاً غیر فرار هستند.

    فرمولاسیون استر باعث افزایش جذب این ترکیبات از طریق کوتیکول برگها می شود. اما فرمولاسیون آمین خیلی کند جذب شده و به راحتی توسط بارندگی از روی برگها شسته می شوند. فرمولاسیون آمین در مقایسه با فرمولاسیون استر راحت تر جذب ریشه می شوند. *

علایم خسارت ناشی از علفکشهای شبه اکسینی شامل:

     خمیدگی ، پیچیدگی ساقه ها و دمبرگها( اپی ناستی)

      متورم شدن ساقه،خصوصا در محل گره ها ،

      طویل شدن ، فنجانی شدن و پیچ خوردن برگها می شود.

     این علایم منجر به کلروزه شدن در نقطه رشد، پژمردگی و نکروزه شدن می گردند.

    مرگ گیاهان حساس به تدریج و معمولا بین 3 تا 5 هفته پس از سمپاشی اتفاق می افتد.*

[ جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ] [ 18:35 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

ღ♥♥ღ♥ღشاد ترين مردم لزوماً بهترين چيزها را ندارند؛
بلكه از هر چه سر راهشان قرار ميگيرد بهترين استفاده را مي كنند.
ღ♥♥ღ♥ღ

ღ♥ღابــو ســامــــیღ♥ღ
امکانات وب